Decontarea cheltuielilor pentru naveta

Orice discuţie despre decontarea chel tuielilor de navetă trebuie să plece de la baza legală. Aceasta este reprezentată, în principal, de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificată inclusiv prin Legea nr. 1/2014, care prevede: „art. 105 (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii; art. 276. Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii.” Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice prevede, între altele, următoarele: „art. 37 (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. (3) Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.” Tot în materia decontării cheltuielilor pentru navetă trebuie avut în vedere şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014), respectiv:


„art. 36 (2) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi: a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care are domiciliul sau reşedinţa în afara localităţii unde se află sediul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4; (…) art. 56 (1) Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/ reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4. (2) În cazul în care nu există mijloace de transport în comun pentru localităţile prevăzute la alin. (1), transportul salariaţilor se poate asigura cu microbuzele care realizează transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor. (3) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi de învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.” Încă de la începutul acestui an, prin adresa nr. 1/07.01.2015, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării normelor metodologice privind decontarea navetei, prevăzute la art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 83/2014. După numeroase amânări (nejustificate, în opinia noastră), discuţiile au început la sfârşitul lunii martie, baza de negociere constituind-o proiectul Ministerului Educaţiei, transmis de federaţie în teritoriu pentru propuneri. Faţă de forma iniţială, textul a suferit modificări substanţiale, atât ca urmare a propunerilor operate în baza materialului comun elaborat de departamentele de specialitate ale F.S.E. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I., cât şi a observaţiilor finale făcute de reprezentanţii federaţiei noastre la discuţiile din data de 15 aprilie 2015 (când s-a finalizat proiectul Normelor metodologice). Vă prezentăm în cele ce urmează câteva dintre dispoziţiile care prezintă un 
interes deosebit pentru colegii noştri: În primul rând, naveta se decontează între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află postul, cu definirea localităţii în raport de prevederile Legii nr. 351/2001 (Capitala României, municipii, oraşe, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor). Deci, nu se va deconta naveta între unităţi administrativ-teritoriale (cum se propunea în forma iniţială), ci între localităţi (deci inclusiv între satele aceleiaşi comune). În al doilea rând, beneficiarii decontării navetei sunt cadrele didactice (nu personalul didactic de predare, cum propusese iniţial ministerul) şi personalul didactic auxiliar. De precizat că, în raport de terminologia folosită la art. 56 alin. (1) din CCMUNSAIP  – „personalul din învăţământ” – una dintre propunerile noastre a fost reglementarea decontării navetei şi pentru personalul nedidactic. După îndelungi discuţii contradictorii, propunerea a fost în final respinsă, în absenţa bazei legale şi faţă de dispoziţiile exprese ale Legii nr. 1/201 şi O.U.G. nr. 83/2014, mai sus citate. Tot la propunerea noastră, în înţelesul Normelor metodologice, prin unitatea de învăţământ a fost definită ca „unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, unitatea de învăţământ special/ special integrat, unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, unităţi conexe, unde beneficiarul are locul de muncă”. În felul acesta, se asigură decontarea navetei şi pentru colegii de la palatele şi cluburile copiilor. În cazul unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi conexe, finanţarea pentru sumele necesare decontării navetei se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Faţă de situaţiile existente în realitate, am propus – iar ministerul a acceptat – decontarea cheltuielor de navetă inclusiv când aceasta se face cu ambarcaţiuni. În plus, autovehiculele/ambarcaţiunile pot fi proprietatea personală sau „deţinute legal cu orice titlu”. În plus, după îndelungi discuţii, reprezentanţii M.E.C.S au fost de acord şi cu decontarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, în situaţiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unităţi de învăţământ.

În materia regulilor pentru realizarea decontului, cităm din cuprinsul proiectului: „Art. 7. (1) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport, auto şi naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar, se asigură la valoarea acestora. (2) Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar se face la nivelul tarifului perceput de CFR, tren clasa a ll-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport alternativ CFR, se face la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tariful CFR, corespunzător trenului clasa a ll-a. (de precizat că, la propunerea noastră, s-a eliminat tipul trenului, astfel că se poate face raportarea inclusiv la tarif de InterRegio – n.a.). (3) Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport în situaţiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi diferite. (4) Distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul justificativ, este distanţa dintre localitatea de domiciliu/ reşedinţă a cadrului didactic şi a personalului didactic auxiliar şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ. (5) Sunt interzise încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi implicit efectuarea plăţi direct de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport în comun. (6) Decontarea navetei se poate face pentru autoturismul / ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu atunci când: a) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/ programul unităţii de învăţământ. b) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, există serv icii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu. (7) Decontarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6) se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pe distanţe similare. (s-a ţinut cont de propunerile noastre de a nu se mai face raportarea la valoarea abonamentelor CFR şi de a se completa textul pentru situaţiile în care nu există abonamente pentru ruta respectivă – n.a.) (8) Se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învăţământ, iar orarul mijloacel or de transport nu diferă cu mai mult de două ore de orarul/programul solicitantului. (9) Documentle justificative prezen ta te  de beneficiar lunar la decont, pentru luna precedentă, unităţii de învăţământ sunt următoarele: a) abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, emise în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă. b) biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, emise în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă, acceptate numai în cazurile prevăzute la art. 7, alin. (3). d) bonurile de achiziţie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate pers  onal ă sau deţinută legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit pre vederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prez entate la decont trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea sumei decontate. (10) Unităţile de învăţământ preuniver sitar de stat au obligaţia efectuării plăţii abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ amb arcaţiunea proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu, în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative. (a fost eliminată condiţia încadrării în creditele bugetare aprobate cu această destinaţie şi în limita deschiderilor de credite bugetare, existentă în varianta iniţială – n.a.). (11) Unităţile de învăţământ răspund de arhivarea şi păstrarea documentelor justificative prezentate la decont. Potrivit Normelor, procedura de fundamentare a necesarului de resurse, presupune, în esenţă, următoarele etape:
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul de finanţare individual şi pe total unitate de învăţământ – cu precizarea că decontarea se realizează proporţional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar. Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de solicitare primarului / preşedintelui consiliului judeţean, în termen de 3 zile de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea. (termenele – lunar şi 3 zile – sunt introduse la propunerea noastră). Compartimentul de specialitate din subordinea primarului / preşedintelui consil iului judeţean, după caz, centraliz ează, analizează şi propune lunar un nec esarul de finanţare pentru a asigura sum ele necesare în vederea decontării navetei. Primarul / preşedintele consiliului judeţean înaintează un proiect de hotărâre autorităţii deliberative, însoţit de un referat de specialitate în care se fundamentează sumele necesare decontării navetei. Autoritatea deliberativă adoptă hotărâri prin care se aprobă/rectifică bugetul local şi se stabilesc alocările bugetare pe fiecare unitate de învăţământ. De precizat şi faptul că primarul sau preşedintele consiliului judeţean pot împuternici personal din subordine cu drept de control asupra respectării modului de decontare a navetei, în urma căruia se pot dispune şi măsuri. Procesul-verbal de constatare întocmit de controlor poate fi contestat, în termen de 30 zile de la comunicarea acestuia sau de la data luării la cunoştinţă. Contestaţia se soluţionează printr-o dispoziţie emisă de primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, după caz, în termen de 30 de zile de la depunere, fie în sensul admiterii acesteia (în tot sau în parte), fie în sensu respingerii. Dispoziţia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.  554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. După expirarea termenelor de contestare, respectiv după rămânerea definitivă a hotărârii instanţei, măsurile dispuse şi rămase definitive se aduc la îndeplinire de către directorii unităţilor de învăţământ.

Pagini realizate de Ioana Voicu, consilier juridic FSE „Spiru Haret“
Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content