Redobândirea unor drepturi salariale: – personalul salarizat între limite va fi salarizat la nivel maxim; -sporul de doctorat

15.06.2015 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/06.04.2015, a fost publicată Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.Între prevederile Legii nr. 71/2015, prin raportare la articolele pe care le completează din O.U.G. nr. 83/2014, sunt de evidențiat: 

I. Art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 prevede: 

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

,,(51) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.'' 

Art. 1 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 83/2014 prevăd: 

(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

(2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. II. Art. I pct. 6 din Legea nr. 71/2015 prevede: 

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins: 

,,(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare se înțelege același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplinește aceleași condiții de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării. '' 

Art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 prevede: 

(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată. Concluzii: 

1. Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 1 din Legea nr. 71/2015, rezultă că personalul salarizat între limite va fi salarizat la nivel maxim. 

2. Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 6 din Legea nr. 71/2015, rezultă că o serie de salariați vor beneficia de salarizare la un nivel superior, prin adăugarea sumelor compensatorii de care beneficiază alți angajați. 

Exemplu: acordarea echivalentului sporului de 15% pentru titlul științific de doctor pentru cadrele didactice care l-au obținut ulterior datei de 31.12.2009 (drept de care cadrele didactice care îl aveau în plată la data de 31.12.2009 beneficiază sub formă de sumă compensatorie). Punctul nostru de vedere, mai sus prezentat, exprimat în data de 8 aprilie de domnul președinte Marius Ovidiu Nistor în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a fost confirmat de reprezentanții Direcției Resurse Umane și Salarizare din cadrul ministerului, care așteptau și un punct de vedere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Prin Nota comună a M.M.F.P.S.P.V.-M.F.P. nr. 874/02.06.2015 se arată: 

,,Prin Legea nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în instituțiile și autoritățile publice care avea un nivel al salariului de bază și al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, SĂ FIE SALARIZAT LA NIVELUL MAXIM dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această prevedere se aplică și în cazul stabilirii gradațiilor de care a beneficiat personalul care a avansat în gradație după anul 2010. 

De asemenea, prin această lege, s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat înainte de 2009, precum și personalul încadrat după anul 2009 care a obținut titlul științific de DOCTOR, să beneficieze de același nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceeași funcție/grad/treaptă și gradație și care a deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010''. 

În finalul Notei, se evidențiază necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 71/2015, pentru a nu se ajunge la situații discriminatorii și la declanșarea unor acțiuni în justiție, având drept consecință costuri suplimentare. În aceste condiții, se impune să se procedeze, în regim de urgență, la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 71/2015, prin: salarizarea la nivelul maxim a personalului care beneficiază de salarii sub acest nivel (dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții); acordarea echivalentului sporului de 15% pentru titlul științific de doctor pentru personalul care l-a obținut ulterior datei de 31.12.2009. De asemenea, se impune și plata diferențelor salariale, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 71/2015 și neacordate, de la data intrării în vigoare a legii – respectiv 09.04.2015, la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, conform art. 78 din Constituția României – și până la zi. 

Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content