Indemnizatia aferenta concediului platit pentru redactarea tezei de doctorat

Art. 268 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifi cările şi completările ulterioare, prevede: „(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.” În practică, au apărut numeroase probleme cauzate de inexistenţa unor reglementări exprese privind modul de calcul a indemnizaţiei aferente concediului plătit pentru redactarea tezei de doctorat, prevăzut de art. 268 alin.(1) din Legea nr. 1/2011.

În opinia noastră, acest drept nu poate fi calculat decât în mod similar indemnizaţiei de concediu de odihnă, respectiv conform art. 10 alin. (1)-(4) dispoziţiilor Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011, astfel cum a fost modifi cat prin P.M.E.C.T.S. nr. 4511/2012, şi art. 29 alin. (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 şi publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014).
În raport de aceste dispoziţii, indemnizaţia aferentă concediului plătit pentru redactarea tezei de doctorat nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază (după caz: indemnizaţia pentru mediu rural sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul de predare simultană, sporul de vechime în muncă, sporul pentru condiţii grele de muncă) – pentru perioada respective şi reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fi ecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu.
Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content