STATUTUL

Sindicatului Personalului din

Învăţământul Preuniversitar (SPIP) Vâlcea

EXTRAS

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE, DENUMIRE, DURATĂ, SEDIU

Art. 1 – Organizaţia sindicală constituită pe durată nedeterminată sub denumirea “SINDICATUL PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” Vâlcea, denumită în continuare S.P.I.P. Vâlcea, este persoană juridică română, fără scop patrimonial, independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronat.

Art. 2 (1) – Sediul S.P.I.P. Vâlcea este în România, municipiul Rm Vâlcea, Str. Carol I , nr. 41, judeţul Vâlcea.

(2)În funcţie de interesele bunei desfăşurări a activităţii, Consiliul Liderilor  poate decide schimbarea sediului sindicatului la o altă adresă.

(3) Ştampila S.P.I.P. Vâlcea are următorul înscris: SINDICATUL PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –   Vâlcea

Art. 3S.P.I.P. Vâlcea este organizat în conformitate cu legislaţia din România, cu prevederile prezentului Statut, în spiritul Convenţiei nr. 84/1948 a O.I.M., în baza înregistrării în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Rm Valcea, conform Sentinţei nr. 18/A  din 12.02.2008 , pronunţată în dosarul  nr.961/288/2008.

Art. 4 – Scopul organizaţiei sindicale constă în apărarea şi promovarea drepturilor colective şi individuale prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în contractele colective şi individuale de muncă, precum şi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale personalului care activează în învăţământul preuniversitar.

Art. 5 – Organizaţia sindicală are autonomie în raporturile cu alte organizaţii, cu formele asociative ale acestora, cu structuri şi formaţiuni ale sistemului instituţional.

 

Capitolul III

DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL S.P.I.P. VÂLCEA

            Art. 7 – Membrii S.P.I.P. Vâlcea  sunt salariaţi din învăţământ care aderă liber în scris, sunt de acord, recunosc şi respectă prevederile statutului şi ale altor reglementări specifice, achită cotizaţia stabilită şi militează pentru realizarea scopului şi obiectivelor organizaţiei. De asemenea pot deveni membri ai S.P.I.P. Vâlcea  şi în urma afilierii unor grupe sindicale din unitîţile de învăţământ.

            Art. 8 – Calitatea de membru al S.P.I.P. Vâlcea se conferă la cerere de către Consiliul Liderilor.

            Art. 9 – Calitatea de membru al S.P.I.P. Vâlcea încetează prin renunţarea în scris, prin excludere sau, de drept, prin neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutive, neîndeplinirea celorlalte obligaţii statutare, pierderea drepturilor civile, dizolvarea organizaţiei sau săvârşirea de fapte nedemne.

            Art. 10 – Calitatea de membru al S.P.I.P. Vâlcea poate fi redobândită la cererea adresată în scris Consiliului Liderilor, în condiţiile stabilite de acesta.

            Art. 11 – Hotărârea Consiliului Liderilor privind acceptarea sau respingerea cererii de înscriere ca membru al S.P.I.P. Vâlcea  poate fi contestată la Conferinţa Judeţeană a membrilor, a cărei hotărâre este definitivă.

 

Capitolul V

ORGANELE DE CONDUCERE

            Art. 14 (1) – Organele de conducere ale S.P.I.P. Vâlcea sunt:

 1. Conferinţa Judeţeană;
 2. Consiliul Liderilor;
 3. Biroul Executiv;

(2) – Din organele de conducere alese pot face parte membri ai organizaţiei sindicale care au capacitatea de exerciţiu deplină, care nu sunt incompatibili, potrivit legii, care nu sunt puşi sub interdicţie judecătorească şi care nu au suferit condamnări de natură să-i facă incompatibili cu funcţiile respective.

(3) – Membrii organelor de conducere alese nu pot fi supuşi nici unei forme de condiţionare, constrângere, limitare sau împiedicare a exercitării funcţiilor lor.

(4) – Pe perioada mandatului şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere, care nu au fost revocaţi din funcţiile deţinute pentru încălcarea legii sau a statutului, le sunt aplicabile măsurile legale speciale de protecţie în legătură cu desfacerea contractului de muncă.

Conferinţa Judeţeană.

Art. 15 (1) – Coferinţa Judeţeană este principalul organ de conducere şi se compune din totalitatea membrilor organizaţiei sindicale, care participă la sesiuni prin reprezentare.

            (2) – Reprezentanţii sunt desemnaţi de membrii existenţi în fiecare din unităţile de învăţământ, în limita normei de reprezentare stabilite de Consiliul Liderilor, la propunerea Biroului Executiv.

            (3) – Membrii Consiliului Liderilor şi membrii Biroului Executiv participă de drept la sesiunile Conferinţei Judeţene.

Art. 16 – Atribuţiile Conferinţei Judeţene sunt:

1) analizează activitatea organizaţiei şi a organelor de conducere alese, stabilind strategia şi orientarea generală pentru perioada următoare;

2) alege, revocă şi aplică sancţiunile statutare membrilor Biroului Executiv şi ai Consiliului Liderilor.

Biroul Executiv si Comisia de cenzori se ale odată la cinci ani;

3) alege, revocă şi aplică sancţiunile statutare cenzorilor;

4) aprobă şi modifică statutul organizaţiei;

5) hotărăşte asupra fuziunii, divizării şi dizolvării organizaţiei şi asupra destinaţiei patrimoniului după dizolvare;

6) poate alege, la propunerea Consiliului Liderilor, un preşedinte de onoare al organizaţiei sindicale, din rândul personalităţilor recunoscute sau din randul fostilor presedinti ai sindicatului , care participă la elaborarea strategiilor organizaţiei  , în mod consultativ;

7) deliberează şi hotărăşte în orice alte chestiuni de competenţa Coferinţei Judeţene.

Art. 17 – Conferinţa Judeţeană  se întruneşte în sesiune ordinară o dată la 5 ani şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Art. 18 (1) – Conferinţa Judeţeană se convoacă în sesiune ordinară de Consiliul Liderilor.

            (2) – Conferinţa Judeţeană se convoacă în sesiune extraordinară la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Liderilor sau la cererea a cel puţin trei cincimi din numărul membrilor organizaţiei.

Art. 19 (1) – La prima convocare, Conferinţa Judeţeană hotărăşte cu votul a jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor prezenţi, în condiţiile în care participă cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor.

            (2) – La a doua convocare, Conferinţa Judeţeană hotărăşte cu votul a jumătate plus unu din numărul  reprezentanţilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

            (3) – Convocarea şi ordinea de zi propusă se comunica  cu cel puţin 7 zile înaintea adunării, putând fi adusă la cunoştinţa membrilor şi prin alte mijloace.

            (4) – Pentru fiecare sesiune se numeşte un secretar, care întocmeşte un proces verbal în care se consemnează problemele dezbătute şi hotărârile luate.

            (5) – Procesul verbal se semnează de secretar şi de membrii Biroului Executiv.

Art. 20 – Şedinţa Conferinţei Judeţene este condusă de Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un alt membru al Biroului Executiv, desemnat de către preşedinte.

Art. 21 – Hotărârile Conferinţei Judeţene, contrare legii sau statutului, pot fi atacate în justiţie, conform legii.

 1. Consiliul Liderilor

Art. 22 – Consiliul Liderilor este organ executiv de conducere al S.P.I.P. Vâlcea şi exercită atribuţiile între sesiunile Conferinţa Judeţeană.

Art. 23 – Consiliul Liderilor se compune din membrii Biroului Executiv şi  din liderii fiecarei grupe sindicale   existenta  în fiecare unitate de învăţământ , denumit lider şi având drept de participare la şedinţele Consiliului de Administraţie din respectiva unitate.

Art. 24 – Consiliul Liderilor are următoarele atribuţii:

 1. acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Conferintei Judeţene;

b) prezintă Conferinţei Judeţene raportul de activitate şi situaţia financiară;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi raportul cenzorilor;

d) hotărăşte afilierea sau retragerea organizaţiei din federaţiile sindicale sau din alte forme de asociere la organizaţii şi structuri interne şi internaţionale;

e) elaborează concepţia şi strategia organizaţiei;

f) stabileşte şi modifică nivelul cotizaţiei, al tarifelor şi comisioanelor pentru serviciile prestate;

g) aprobă infinţarea de obiective şi unităţi economico-sociale, în condiţiile legii, necesare realizării scopului organizaţiei;

h) aprobă organigrama şi politica de personal a organizaţiei;

i) aprobă indemnizaţiile membrilor Biroului Executiv şi ale cenzorilor, la propunerea Preşedintelui;

j) aprobă limitele investiţiilor de importanţă deosebită şi volumul creditelor care pot fi contractate;

k) aprobă schimbarea sediului organizaţiei;

l) aplică sancţiunile statutare membrilor care nu fac parte din organele de conducere alese;

m) desemnează comisia care va supraveghea desfăşurarea alegerii organelor de conducere şi care va proceda la validarea rezultatelor;

n) hotărăşte în privinţa completării Consiliului Liderilor, a Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori în cazul vacantării unor locuri sau în cazul confirmării de lideri noi de la unităţile de învăţământ, până la prima  Conferinţă Judeţeană;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii de competenţa sa, stabilite prin lege, statut sau hotărâre a Conferinţei Judeţene.

Art. 25 – Consiliul Liderilor se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea  Preşedintelui.

Art. 26 – Consiliul Liderilor adoptă decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

 1. Biroul Executiv

Art. 27 – Biroul Executiv este organ executiv de conducere care asigură desfăşurarea activităţii curente a organizaţiei şi punerea în practică a hotărârilor şi deciziilor Conferinţei Judetene şi Consiliului Liderilor.

Art. 28 – Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.

Art. 29 – Biroul Executiv adoptă decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.In cazul in care numarul de voturi este egal, presedintele sindicatului decide.

Art. 30 – Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. angajează salariaţii organizaţiei în baza organigramei aprobate de Consiliul Liderilor;
 2. reprezintă interesele şi susţine revendicările îndreptăţite ale membrilor organizaţiei în raporturile cu autorităţile;
 3. aprobă acţiunile de protocol şi imagine ale organizaţiei;
 4. aprobă data şi locul Conferinţei Judeţene;
 5. aprobă regulamente de funcţionare a alegerilor şi a altor regulamente pentru funcţionarea diverselor activităţi;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii de competenţa sa, stabilite prin lege, statut, hotărâri sau decizii ale Conferinţei Judeţene ori ale Consiliului Liderilor.

Art. 31 – Biroul Executiv este ales de Conferinţa Judeţeană şi se compune din:

 1. Preşedinte;
 2. Vicepreşedinţi –unu până la cinci   în funcţie de mărimea sindicatului şi se poate stabili de către Consiliul Liderilor.
 3. Membri- doi pana la trei .

Art. 32 – Durata mandatului membrilor Biroului Executiv este de 5 ani.

Art. 33 (1) – Preşedintele asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi a S.P.I.P. Vâlcea, stabileşte sarcinile celorlalţi membri ai Biroului Executiv şi ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor organelor colective de conducere.

            (2) – Preşedintele reprezintă S.P.I.P. Vâlcea  în relaţiile interne şi internaţionale, participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi poate delega o parte din atribuţiile sale pe probleme economice, sociale, profesionale, de perfecţionare, de informare, de imagine şi de instruire sindicală vicepreşedinţilor ori secretarului executiv sau membrilor biroului.

(3) – Preşedintele angajează cheltuielile curente ale S.P.I.P. Vălcea.

(4)- Atribuţiile vicepreşedinţilor şi  ale membrilor biroului  se stabilesc printr-un regulament aprobat  de către Consiliul Liderilor.

Art. 34 – Relaţiile organizaţiei sindicale cu mass-media se realizează prin intermediul Preşedintelui.

 

Capitolul VI

ORGANELE DE CONTROL ALE S.P.I.P.VÂLCEA

            Art. 35 (1) – Controlul financiar intern al S.P.I.P. Vâlcea se asigură prin unul sau mai mulţi cenzori aleşi de Conferinţa Judeţeană pentru un mandat de 5 ani;

            (2) – Membrii Consiliului Liderilor şi ai Biroului Executiv nu pot fi în acelaşi timp şi cenzori.

            Art. 36 – Cenzorii au următoarele atribuţii:

            a) verifică modul de administrare a patrimoniului S.P.I.P. Vâlcea, controlează gestiunea, verifică executarea bugetului şi operaţiunile financiar – contabile, supraveghează regularitatea evidenţelor;

            b) întocmesc rapoarte pe care le prezintă anual Consiliului Liderilor şi informări pe care le prezintă Conferinţei Judeţene;

            c) întocmesc procese verbale în care consemnează constatările, concluziile şi recomandările lor;

            d) îndeplinesc orice alte atribuţii de competenţa lor, decurgând din lege, din statut sau din hotărârile Conferinţei Judeţene.

            Art. 37 (1) – Rapoartele şi procesele verbale ale cenzorilor  se aduc la cunoştinţa preşedintelui organizaţiei sindicale şi a contabilului si atasaja  bilantului contabil .

                        (2) – În cazul constatărilor şi opiniilor divergente, cenzorii vor formula puncte de vedere separate, care se vor prezenta organelor de conducere prevăzute la art. 36, lit. b), împreună cu punctul de vedere al preşedintelui organizaţiei sindicale.

                        (3) – Preşedintele S.P.I.P. Vâlcea este răspunzător de îndeplinirea măsurilor şi recomandărilor cenzorilor, faţă de care nu şi-a exprimat opinii divergente.

            Art. 38  – Cenzorii vor putea să efectueze oricând controlul de specialitate, dar nu mai puţin de o dată pe an.

                       

Capitolul VII

PATRIMONIUL S.P.I.P. Vâlcea

            Art. 39 – Patrimoniul organizaţiei sindicale se constituie din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. contribuţiile suportate la reînscriere de către membrii care şi-au pierdut această calitate;
 3. donaţii, sponsorizări ;
 4. dividende din societăţile comerciale înfiinţate cu participarea organizaţiei, destinate realizării scopului organizaţiei;
 5. venituri realizate din activităţi cu caracter accesoriu, aflate în legătură cu realizarea scopului organizaţiei;
 6. bunuri mobile şi imobile dobândite cu titlu gratuit sau cu titlu oneros ori resurse obţinute, potrivit legii, de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
 7. finanţări şi credite rambursabile şi nerambursabile obţinute prin programe derulate sau iniţiate în ţară sau în străinătate;
 8. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 40 (1) – Nivelul cotizaţiei se stabileşte de Consiliul Liderilor, în procente din salariul tarifar / venitul brut realizat la locul de muncă de către fiecare membru sau suma fixa .

            (2) – Încasarea cotizaţiei se face lunar, prin reţinere pe statul da plată a salariilor sau depunere in numerar .

            (3) – Membrii care pierd această calitate nu au drepturi asupra patrimoniului organizaţiei şi nici dreptul la restituirea cotizaţiei sau a altor contribuţii.

 

Capitolul VIII

SANCŢIUNI

            Art. 41 – Nerespectarea prevederilor prezentului statut şi ale hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere determină aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. atenţionarea;
 2. suspendarea pe timp determinat a calităţii de membru;
 3. suspendarea pe timp determinat din funcţie a membrilor organelor alese;
 4. revocarea din funcţie a membrilor organelor alese;
 5. excluderea din organizaţie.

Art. 42 – Membrilor Consiliului Liderilor şi Biroului Executiv le pot fi aplicate, prin hotărârea Conferinţei Judeţene, sancţiunile prevăzute la art. 41, lit. a), c), d), e).

Art. 43 – Membrilor care nu fac parte din organele de conducere alese ale organizaţiei le pot fi aplicate, prin decizia Consiliului Liderilor, sancţiunile prevăzute la art. 41,lit. a), b), e).

Art. 44 (1) – Persoanele propuse pentru sancţionare nu au drept de vot în şedinţa organului de conducere în care se hotărăşte sau se decide aplicarea sancţiunii.

            (2) – Deciziile de sancţionare luate de Consiliul Liderilor pot fi atacate la prima Conferinţă Judeţeană.

            (3) – Hotărârile Conferinţei Judeţene, referitoare la aplicarea sancţiunilor, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti de drept comun.

 

Capitolul IX

MODIFICAREA STATUTULUI

            Art. 45 (1) – Modificarea statutului, cu excepţia schimbării sediului, se aprobă de către Conferinţa Judeţeană şi urmează procedura de înscriere şi publicitate prevăzută de lege.

                        (2) – Prin derogare de la prevederile art. 19 (1) şi (2), hotărârea de modificare a statutului se ia cu votul a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor prezenţi.

 

Capitolul X

DIVIZAREA / COMASAREA / DIZOLVAREA S.P.I.P. Vâlcea

            Art. 46 (1) – Divizarea organizaţiei sindicale se poate face în formele prevăzute de lege, prin împărţirea întregului patrimoniu sau a unei părţi din acesta către una sau mai multe asemenea organizaţii care există sau care iau astfel fiinţă.

                        (2) – Hotărârea de divizare ,  de aprobare a situaţiei financiare la data divizării , a inventarului şi de repartizare a contractelor în curs de derulare , se ia de către Conferinţa Judeţeană cu votul unanim al  reprezentanţilor prezenţi.

            Art.47 (1) Comasarea se poate face: a) prin absorbirea prezentei organizaţii sindicale de către o altă persoană juridică de aceeaşi natură; b)  prin absorbirea de către prezenta organizaţie sindicală a uneia  sau a mai multor asemenea organizaţii sindicale; c) prin fuziunea cu una sau mai multe organizaţii sindicale similare pentru a alcătui o nouă persoană juridică de aceeaşi natură.

                        (2) – Hotărârea de comasare se ia în cazurile prevăzute la alin.(1), lit.a) şi c)de către Conferinţa Judeţeană  în condiţiile prevăzute la art. 46 (2) şi cu votul a două treimi din numărul reprezentanţilor prezenţi în cazul prevăzut la alin.(1), lit.b).

            Art. 48 (1) – Dizolvarea organizaţiei sindicale se poate face prin hotărârea Conferinţei Judeţene, adoptată în condiţiile de cvorum prevăzute la art. 46 (2), sau în alte modalităţi prevăzute de lege.

                        (2) – Dizolvarea are loc în următoarele cazuri:

a) reducerea numărului de membri sub limita legală, dacă acesta nu se completează în termen de 3 luni;

b) imposibilitatea constituirii organelor de conducere;

c) imposibilitatea realizării scopului;

 1. scopul sau activitatea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. realizarea scopului organizaţiei se face prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. organizaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. alte cazuri prevăzute de lege.

(3)S.P.I.P. Vâlcea nu poate fi dizolvată şi nu i se poate suspenda activitatea prin acte de dispoziţie ale autorităţilor administrative publice şi ale patronatului.

            Art. 49 – Bunurile rămase în urma dizolvării şi lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice, ci către persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

            Art. 50 (1) – Persoanele juridice către care se transmit bunurile rămase după lichidare se stabilesc prin hotărârea Conferinţei Judeţene referitoare la dizolvare, la propunerea Consiliului Liderilor, după obţinerea acordului de principiu al persoanelor juridice primitoare, cu excepţia bunurilor primite în folosinţă de la stat, care vor fi restituite acestuia.

                        (2) – Bunurile mobile se predau pe bază de inventar şi protocol de predare – primire, semnat din partea organizaţiei de către lichidatorii numiţi prin hotărârea Conferinţei Judeţene sau, în lipsa acesteia, prin hotărârea pronunţată de instanţa judecătorească.

                        (3) – Bunurile imobile urmează procedura solemnă de transmitere, lichidatorii fiind împuterniciţi să semneze valabil actul de transmitere.

            Art. 51 (1) – Numirea lichidatorilor are ca efect încetarea mandatului organelor de conducere alese.

                        (2) – Atribuţiile şi răspunderile lichidatorilor sunt cele reglementate de lege.

            Art. 52 – Menţiunea dizolvării se face în registrul special al instanţei la care s-a înregistrat organizaţia sindicală ca persoană juridică, la cererea conducătorilor acesteia,  la cererea lichidatorilor sau la cererea oricărui membru interesat al organizaţiei, în condiţiile legii.

Art.53.În caz de divizare ,comasare sau dizolvare, bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.         

 

Capitolul XI

DISPOZIŢII FINALE

            Art. 54 – Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale care reglementează regimul persoanelor juridice, activitatea şi domeniul organizaţiilor sindicale.

            Art. 55 (1) – Prezentul statut a fost adoptat în Conferinţa Judeţeană a membrilor Sindicatul Personalului din Învăţământul Preuniversitar (SPIP) Vâlcea din data de 22 ianuarie  2015.

                        (2) – Prezentul statut înlocuieşte statutul anterior, în baza căruia s-a acordat personalitatea juridică organizaţiei şi intră în vigoare la data înscrierii modificărilor în registrul special ţinut de Judecătoria Rm Valcea.

 

 

 

 

                       

 

Spread the love